" />

Cardiologie meekijkspreekuur

Tijdens het meekijkconsult bespreekt uw huisarts uw klachten met een cardioloog van het HMC (Haaglanden Medisch Centrum). Een cardioloog behandelt allerlei soorten klachten die met het hart te maken hebben.

De huisarts en cardioloog bespreken samen uw klachten en uitslagen van eventuele onderzoeken. Op basis hiervan wordt er geadviseerd wat er verder moet gebeuren. U wordt hier achteraf over geïnformeerd. U hoeft dan ook niet aanwezig te zijn tijdens dit overleg. Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar.

Hoe maakt u een afspraak

Indien u wordt besproken tijdens het meekijkconsult, wordt u hierover geïnformeerd door de doktersassistente of huisarts.

Kosten (aanvullend onderzoek)

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het meekijkconsult. Wanneer een huisarts extra onderzoeken aanvraagt die in het ziekenhuis plaatsvinden, gaan de kosten wel af van uw eigen risico. Bijvoorbeeld bij bloedonderzoek.

Bij twijfel of onduidelijkheid over kosten is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bepaalde kosten kunnen variëren per ziekenhuis, behandelcentrum of laboratorium.

---

Cardiology consultations

During the cardiology consultation your GP will discuss your complaints with a cardiologist from the HMC (Haaglanden Medical Center). A cardiologist treats all kinds of complaints that have to do with the heart.

Both the GP and cardiologist will discuss your complaints and results of possible examinations. Based on this information they will discuss what needs to be done further. You will be informed about this afterwards. You do not have to be present during this consultation. Your GP remains the main practitioner.

How to make an appointment

If your case will be discussed during a cardiology consultation, you will be informed about this by the assistant or GP.

Costs (additional examination)

The consultations are covered by the basic insurance. However, if the GP requests for additional examinations in the hospital, your own risk will be addressed. For example in case of blood samples for analysis.

When in doubt or uncertainty about costs, we advise you to contact your insurance company. Some costs may vary by hospital, treatment center or laboratory.