" />

Klachtenformulier

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Er kan echter altijd iets misgaan, of een verschil van mening ontstaan. Wij stellen het zeer op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we samen het probleem op kunnen lossen. Via onderstaand formulier kunt u uw klacht kenbaar maken.

Indien wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn en dat u tevreden ben over onze behandeling. Zowel in medisch, als in menselijk opzicht.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, ook via de SKGE. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

---

Complaints procedure and complaint form

We all do our best to help you with the best possible service. However, sometimes something can go wrong or there can be a misunderstanding. If there is a problem, we would appreciate it if you can let us know. This way we can try to solve the problem together. Through the form below you can inform us about the issue.

If we cannot solve the problem together, you can contact the complaints commission at the Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE. We hope of course that this will not be necessary and that you will be satisfied with the treatment we give you. Both in medical, as in human terms. 

If you cannot solve the problem with your general practitioner and mediation by the complaints officer, you can request a statement on your complaint with the disputes body for general practitioner’s care, also through the SKGE. This independent committee consists of a chairman (legal counsellor) and members on behalf of the patients and members on behalf of the GPs. The committee is assisted by an official secretary who is also a legal counsellor.

The judgment of the disputes authority is binding. More information can be found in the folder in the waiting room and at www.skge.nl

---

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.